PITE

Polska Izba Techniki Estradowej

Przyjęcie nowego członka Izby

§ 6

  1. Przyjęcie przedsiębiorcy w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego, wprowadzenia przez członka Izby, który zobowiązany przez Zarząd przeprowadza wywiad na temat kandydata na członka Izby. Wniosek zainteresowanego o przyjęcie w poczet członków Izby jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na brzmienie statutu. Nowy członek Izby zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Izby na wniosek Zarządu.
  2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Izby jest dokonywana w drodze uchwały Zarządu Izby. Podmiotowi, któremu odmówiono przyjęcia w poczet członków Izby, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Izby w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały.
  3. Aby zostać członkiem Izby kandydat powinien posiadać rekomendację minimum 2 członków Izby.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 7go marca 2019 roku, opłata wpisowa jest równa rocznej składce członkowskiej. Opłata ta nie zwalnia członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.