PITE

Polska Izba Techniki Estradowej

Składki:

Zgodnie ze statutem Polskiej Izby Techniki Estradowej (§ 8, pkt 2) oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7go marca 2019 roku składka roczna wynosi 1800 zł. Składka wnoszona jest w czterech równych ratach, każda do końca kolejnego kwartału kalendarzowego.

Opłaty:

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 7go marca 2019 roku, opłata wpisowa jest równa rocznej składce członkowskiej. Opłata ta nie zwalnia członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.